Wesite đang tải dữ liệu...

Điều tra Doanh nghiệp 2020

Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Thông tin về cuộc điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp


- Trang thu thập thông tin của cuộc điều tra

- Quyết định về việc ban hành phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

- Phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

- Phiếu điều tra đột xuất đánh giá tác động của Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp


Tổng cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục