Wesite đang tải dữ liệu...

Tổ chức-Hành chính

Tổng cục Thống kê thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

Tổng cục Thống kê thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

Ngày 30/5/2022, Tổng cục Thống kê đã ban hành Thông báo số 110/TB-TCTK về tuyển dụng công chức làm việc tại Tổng cục Thống kê và các đơn vị trực thuộc, trong đó có Cục Thống kê tỉnh An Giang.

Ngày 31/5/2022, TCTK ban hành Công văn số 763/TCTK-TCCB thông báo tuyển dụng và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022.

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao và biên chế hiện có, Cục Thống kê tỉnh AG đã đăng ký chỉ tiêu biên chế tuyển dụng năm 2022 là 15 người (tại Văn phòng Cục 6 người và tại CCTK cấp huyện 9 người), cụ thể theo Phụ lục 2 (đính kèm).

Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1. DM-ho-so-du-tuyen.xlsx

2. Mau phieu dang ky du tuyen.docx


Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục