Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2022 tỉnh An Giang

Tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2022 tỉnh An Giang

Ngày 26/9/2022, CTK báo cáo tình hình KTXH trên địa bàn tỉnh AG trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm (BC số 634 ngày 26/9/2022) và một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng


Tổng điều tra kinh tế 2021

Tin địa phương

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Tổng hợp

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Công nghiệp - Xây dựng - Vốn Đầu tư

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Dân số - Lao động - XHMT

Tổ chức-Hành chính

Thành tích

...

Chuyên mục

Tin Video

Niên giám thống kê

Dịch vụ hành chính

Album Ảnh

...