Wesite đang tải dữ liệu...

Chỉ tiêu KT-XH An Giang

Tình hình kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2020

Tình hình kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2020 theo Báo cáo 300/BC-CTK ngày 29/4/2020 của CTK

với một số chỉ tiêu chủ yếu (tăng/giảm so cùng kỳ năm 2019)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

+ 3,38

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+ 5,10

Tổng kim ngạch xuất khẩu

- 5,14

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 2,52

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2020 so cùng kỳ năm trước

+ 3,63

 

Tin địa phương

Chỉ tiêu KT-XH

Tổng điều tra dân số 2019

Tổng hợp


Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Công nghiệp - Xây dựng - Vốn Đầu tư

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Dân số - Lao động - XHMT

Tổ chức-Hành chính

...

Thành tích

...

Chuyên mục

... ... ...

Tin Video

Niên giám thống kê

Dịch vụ hành chính

Góc ảnh