Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Một số chỉ tiêu KTXH 10 tháng năm 2020

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ
10 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so cùng kỳ năm 2019 (%)

Chỉ tiêu

Tăng/giảm

Trị giá

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

+ 4,02

X

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+ 8,88

 6.781.826 Tr.đồng

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+ 3,99

29.355 ngàn USD

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 6,42

8.432 ngàn USD

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 năm 2020 so cùng kỳ năm trước

+ 3,52

X

 
Tin địa phương

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Tổng điều tra dân số 2019

Tổng hợp

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Công nghiệp - Xây dựng - Vốn Đầu tư

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Dân số - Lao động - XHMT

Tổ chức-Hành chính

Thành tích

...

Chuyên mục

Tin Video

Niên giám thống kê

Dịch vụ hành chính

Album Ảnh

...