Chỉ tiêu KT-XH An Giang

Tình hình kinh tế-xã hội Quý I-2019

Ngày 28/3/2019, Cục Thống kê đã ban hành báo cáo phân tích đánh giá tình hình KT-XH Quý I-2019 (BC 165/BC-CTK) của tỉnh An Giang

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu Quý I

Một số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng đầu năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2018 (%)

Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010)

+ 6,10

    Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản

+ 3,01

                  + Công nghiệp và xây dựng

+ 8,40

                  + Dịch vụ

+ 8,08

                  + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

+ 21,72

Chỉ số sản xuất công nghiệp

+   7,95

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+ 11,09

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+ 29,65

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 28,13

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 năm 2019 so cùng kỳ năm trước

+ 3,46

 Ảnh: nguoichannuoi.com

Tin địa phương

Tổng điều tra dân số 2019

Tổng hợp

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản


Công nghiệp - Xây dựng - Vốn Đầu tư

Tập huấn ĐT Doanh nghiệp 2019

  05-03-2019 -   63 |   HQMINH
Cục Thống kê đã tập huấn nghiệp vụ ĐT Doanh nghiệp năm 2019 cho CCTK các huyện và các DN trong tỉnh

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Hội nghị Triển khai điều tra thống kê giá, thương mại, dịch vụ và vận tải năm 2019

  05-04-2019 -   69 |   HQMINH
CTK tổ chức Hội nghị Triển khai thống kê giá, thương mại, dịch vụ và vận tải

Dân số - Lao động - XHMT

Tổ chức-Hành chính

Cục Thống kê họp thường kỳ quý I-2019

  02-05-2019 -   52 |   HQMINH
Họp thường kỳ quý I-2019 giữa CTK và Chi cục Thống kê các huyện

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

  09-04-2019 -   1845 |   HQMINH-MINH TRIẾT
Ngày 03/4/2019, Bộ KH-ĐT đã ban hành Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

Thành tích

...

Chuyên mục

... ... ...

Tin Video

Niên giám thống kê

Dịch vụ hành chính

Góc ảnh