Wesite đang tải dữ liệu...

Chỉ tiêu KT-XH An Giang

Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2019

Cục Thống kê AG vừa ban hành Báo cáo số 552/BC-CTK ngày 30/9/2019 phân tích tình hình KT-XH tỉnh An Giang 9 tháng đầu năm 2019 

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 9 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so cùng kỳ năm 2018 (%)

 

Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010)

+ 6,40

    Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản

+ 2,11

                  + Công nghiệp và xây dựng

+ 9,10

                  + Dịch vụ

+ 8,25

                  + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

+ 6,40

 

 

Cơ cấu GRDP (%)

100,00

    Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản

+ 28,38

                  + Công nghiệp và xây dựng

+ 14,16

                  + Dịch vụ

+ 55,63

                  + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

+ 1,83

Chỉ số sản xuất công nghiệp

+  8,98

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+ 11,21

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+ 9,71

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 7,54

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2019 so cùng kỳ năm trước

+ 2,94

 


Tin địa phương

Chỉ tiêu KT-XH

Tổng điều tra dân số 2019

Tổng hợp


Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Công nghiệp - Xây dựng - Vốn Đầu tư

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Dân số - Lao động - XHMT

Tổ chức-Hành chính

Thành tích

...

Chuyên mục

... ... ...

Tin Video

Niên giám thống kê

Dịch vụ hành chính

Góc ảnh