Wesite đang tải dữ liệu...

Chỉ tiêu KT-XH An Giang

Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

6 tháng đầu năm 2019 (tăng/giảm, +/-) so cùng kỳ năm 2018 (%)

 

Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010)

+ 6,35

    Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản

+ 3,16

                  + Công nghiệp và xây dựng

+ 9,50

                  + Dịch vụ

+ 7,12

                  + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

+ 9,61

 

 

Cơ cấu GRDP (%)

100.00

    Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản

+ 27,22

                  + Công nghiệp và xây dựng

+ 15,89

                  + Dịch vụ

+ 55,13

                  + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

+ 1,76

Chỉ số sản xuất công nghiệp

+  8,17

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+ 10,87

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+ 13,33

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 8,37

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2019 so cùng kỳ năm trước

+ 2,95Tin địa phương

Chỉ tiêu KT-XH

Tổng điều tra dân số 2019

Tổng hợp


Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Công nghiệp - Xây dựng - Vốn Đầu tư

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Hội nghị Triển khai điều tra thống kê giá, thương mại, dịch vụ và vận tải năm 2019

  05-04-2019 -   143 |   HQMINH
CTK tổ chức Hội nghị Triển khai thống kê giá, thương mại, dịch vụ và vận tải

Dân số - Lao động - XHMT


Tổ chức-Hành chính

Thành tích

...

Chuyên mục

... ... ...

Tin Video

Niên giám thống kê

Dịch vụ hành chính

Góc ảnh