Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2021 tỉnh An Giang

Cục Thống kê tỉnh AG vừa thực hiện BC tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm 2021 tỉnh An Giang (BC số 661/BC-CTK ngày 29/9/2021phục vụ công tác lãnh đạo điều hành của tỉnh, làm cơ sở để các cấp, các ngành chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội 3 tháng cuối năm đạt các chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.  

Inforgraphics: Một số chỉ tiêu chủ yếu
Tổng điều tra kinh tế 2021

Tin địa phương

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Tổng hợp

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Công nghiệp - Xây dựng - Vốn Đầu tư

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Dân số - Lao động - XHMT

Tổ chức-Hành chính

Thành tích

...

Chuyên mục

Tin Video

Niên giám thống kê

Dịch vụ hành chính

Album Ảnh

...