Wesite đang tải dữ liệu...

Chỉ tiêu KT-XH An Giang

Điều chỉnh số liệu dân số TB 10 năm (2009-2019)

Ngày 17/02/2020, Cục Thống kê đã ban hành Công văn số 78/CTK-DSVX điều chỉnh số liệu dân số TB 10 năm (2009-2019) trên cơ sở kết quả TĐT dân số và nhà ở năm 2019, Đồng thời ước tính DSTB giai đoạn 2020-2025 phục vụ công tác xây dựng kế hoạch phát triển KTXH của tỉnh và huyện


Tin địa phương

Chỉ tiêu KT-XH

Tổng điều tra dân số 2019

Tổng hợp


Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Công nghiệp - Xây dựng - Vốn Đầu tư

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Dân số - Lao động - XHMT

Tổ chức-Hành chính

Thành tích

...

Chuyên mục

... ... ...

Tin Video

Niên giám thống kê

Dịch vụ hành chính

Góc ảnh