Wesite đang tải dữ liệu...

    

Tổng cục Thống kê tập huấn nghiệp vụ Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

  05/06/2020|   HQMINH
Tổng cục Thống kê tập huấn nghiệp vụ Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
    

Cục Thống kê triển khai thực hiện Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

  22/05/2020|   Phạm Dũng (Phòng TKNN, CTK)
Cục Thống kê triển khai thực hiện Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
    

Tập huấn Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

  21/05/2020|   Tấn Tài (AP)
Tập huấn Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
    
    
    

Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và thủy sản tại huyện Chợ Mới

  27/02/2020|   Phan Lãm (Chợ Mới)
Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và thủy sản tại huyện Chợ Mới
    

Hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với ngành Thống kê

  25/06/2019|   Phạm Dũng (Phòng TKNN, CTK)
Triển khai công tác thống kê giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với ngành Thống kê , kết hợp triển khai nghiệp vụ điều tra lĩnh vực Nông lâm thủy sản
12