Wesite đang tải dữ liệu...

Tổng điều tra kinh tế 2021

Hội nghị triển khai Kế hoạch điều tra thủy sản năm 2021

Hội nghị triển khai Kế hoạch iều tra thủy sản năm 2021

Hội nghị triển khai Kế hoạch điều tra thủy sản năm 2021

Ngày 28/5/2021, Cục Thống kê tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 390/KH-CTK ngày 24/5/2021 của Cục Thống kê tỉnh An Giang về việc thực hiện Phương án điều tra thủy sản của Tổng cục Thống kê (ban hành theo Quyết định số 1590/QĐ-TCTK ngày 12/11/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê).

Tham dự hội nghị tập huấn có lãnh đạo CTK, lãnh đạo và chuyên viên các phòng: TTTT Thống kê, TK Kinh tế, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thủy sản các CCTK, huyện, TX, TP, khu vực. 

Ông Huỳnh Quang Minh, Cục trưởng CTK phát biểu khai mạc Hội nghị và chỉ đạo công tác triển khai thực hiện Kế hoạch điều tra thủy sản năm 2021 phải đúng theo phương án, kế hoạch đề ra, đồng thời đề nghị báo cáo viên (phòng TTTTTK và PTK Kinh tế) phải triển khai cụ thể, đầy đủ những nội dung trong phiếu, CAPI, trang tác nghiệp,.. Trong quá trình rà soát địa bàn, hộ, thực hiện điều tra, kiểm tra phiếu, GSV tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với CCTK cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát điều tra viên. Lưu ý trong việc điều tra, các bám sát tình hình nuôi trồng, thu hoạch thủy sản: diện tích, sản lượng cá nuôi (quy mô, xu hướng) để đáp ứng yêu cầu suy rộng số liệu lĩnh vực thủy sản tại địa phương, đáp ứng yêu cầu đánh giá kết quả thực trạng kinh tế-xã hội ở địa phương.

Nguyễn Cường (P. TCHC)


Nguyễn Cường (P. TCHC)


Bài viết cùng chuyên mục