Wesite đang tải dữ liệu...

Thanh tra - PP chế độ - TĐKT

Hội đồng thi đua, khen thưởng CTK họp bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019

Hội đồng thi đua, khen thưởng CTK họp bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019

Sáng ngày 02/11, Hội đồng thi đua, khen thưởng CTK (thành lập theo QĐ số 631/QĐ-CTK ngày 30/10/2019 của Cục trưởng CTK) tiến hành họp bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019 cho các cá nhân và tập thể.

Căn cứ kết quả phân loại đánh giá công chức năm 2019 của tất cả các phòng, CCTK và thực hiện theo Quy chế TĐKT của ngành TK AG, Hội đồng đã xem xét, đánh giá và bầu chọn (hình thức bỏ phiếu kín) các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc năm 2019.HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục