Wesite đang tải dữ liệu...

Thanh tra - PP chế độ - TĐKT

Kế hoạch tuyên truyền Luật Thống kê sửa đổi

Kế hoạch tuyên truyền Luật Thống kê sửa đổi

Thực hiện chỉ đạo của TCTK tại Quyết định số 1169/QĐ-TCTK ngày 17/12/2021, Cục Thống kê tỉnh AG đã ban hành Quyết định số 419/QĐ-CTK ngày 24/6/2022 về Kế hoạch tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.
Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục