Wesite đang tải dữ liệu...

Chỉ tiêu KT-XH

Tình hình kinh tế-xã hội tỉnh An Giang năm 2019

Tình hình kinh tế-xã hội tỉnh An Giang năm 2019

Cục Thống kê AG vừa ban hành Báo cáo số 824/BC-CTK ngày 25/12/2019 phân tích tình hình KT-XH tỉnh An Giang cả năm 2019. 

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

cả năm 2019 (tăng/giảm (+/-)) so cùng kỳ năm 2018 (%)

Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010)

+6,14

    Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản

+3,92

                  + Công nghiệp và xây dựng

+9,39

                  + Dịch vụ

+6,86

                  + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp SP

+8,27

Cơ cấu GRDP (%)

100,00

    Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản

+35,39

                  + Công nghiệp và xây dựng

+13,21

                  + Dịch vụ

+47,72

                  + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp SP

+3,68

Chỉ số sản xuất công nghiệp

+8,39

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+12,19

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+5,95

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+6,67

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2019 so cùng kỳ năm trước

+5,44


Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục