Wesite đang tải dữ liệu...

Chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

Số liệu chính thức cây hàng năm vụ Thu Đông 2019

Số liệu chính thức cây hàng năm vụ Thu Đông 2019

Báo cáo số 42/BC-CTK ngày 04/01/2020 

Số liệu Chính thức diện tích, năng suất, sản lượng cây hằng năm vụ Thu Đông 2019
Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục