Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Tình hình KT - XH tỉnh AG 6 tháng đầu năm 2020

Tình hình KT - XH tỉnh AG 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 25/6/2020, Cục Thống kê AG đã ban hành Báo cáo số 443/BC-CTK về Tình hình KT - XH tỉnh AG 6 tháng đầu năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

 

 

6 tháng đầu năm  2020 (tăng/giảm) so cùng kỳ năm 2019 (%)

 

Chỉ tiêu

Tăng/giảm

Giá trị

Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010)

1,96

471.201 tr.đồng

    Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản

2,51

215.178 tr.đồng

                  + Công nghiệp và xây dựng

8,69

300.926 tr.đồng

                  + Dịch vụ

-0,77

-84.923 tr.đồng

                  + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

4,13

40.019 tr.đồng

 

 

 

Cơ cấu GRDP (%)

100,00

X

    Chia ra:  + Nông, lâm nghiệp và thủy sản

33,70

 

                  + Công nghiệp và xây dựng

14,26

 

                  + Dịch vụ

47,94

 

                  + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

4,10

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

+ 4,00

X

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+ 8,01

15.399.250 tr.đồng

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+ 3,36

14.561 ngàn USD

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 4,56

3.431 ngàn USD

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2020 so cùng kỳ năm trước

+ 4,17

X

 


Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục