Wesite đang tải dữ liệu...

Dân số - Lao động - XHMT

Hội nghị triển khai Khảo sát mức sống hộ dân cư 2019

Hội nghị triển khai Khảo sát mức sống hộ dân cư 2019

Ngày 27/6/2019, Cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị triển khai Khảo sát mức sống hộ dân cư 2019. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo CTK, CCTK, đội trưởng và ĐTV của 62 địa bàn KSMS 2019 (chia làm 2 kỳ khảo sát tháng 7 và tháng 10/2019).

Hội nghị đã được nghe triển khai Kế hoạch số 333/KH-CTK ngày 13/6/2019 của CTK thực hiện phương án KSMS trên địa bàn tỉnh, kỹ năng phỏng vấn cũng như nghiệp vụ thu thập và ghi chép thông tin vào phiếu.

Ngoài ra, các ĐTV, đội trưởng còn được phổ biến lại các sai sót của các kỳ khảo sát các năm trước, sau đó thảo luận tất cả các nội dung liên quan.

HN kết thúc đúng kế hoạch và đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ của TCTK


HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục