Wesite đang tải dữ liệu...

Chỉ tiêu KT-XH

Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

6 tháng đầu năm 2019 (tăng/giảm, +/-) so cùng kỳ năm 2018 (%)

 

Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010)

+ 6,35

    Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản

+ 3,16

                  + Công nghiệp và xây dựng

+ 9,50

                  + Dịch vụ

+ 7,12

                  + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

+ 9,61

 

 

Cơ cấu GRDP (%)

100.00

    Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản

+ 27,22

                  + Công nghiệp và xây dựng

+ 15,89

                  + Dịch vụ

+ 55,13

                  + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

+ 1,76

Chỉ số sản xuất công nghiệp

+  8,17

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+ 10,87

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+ 13,33

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 8,37

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2019 so cùng kỳ năm trước

+ 2,95HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục