Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2021

Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2021

Cục Thống kê tỉnh AG vừa thực hiện BC tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh An Giang (BC số 486/BC-CTK ngày 29/6/2021) phục vụ công tác lãnh đạo điều hành của tỉnh, làm cơ sở để các cấp, các ngành chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm đạt các chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra

Một số chỉ tiêu chủ yếu

Chỉ tiêu

Tăng/giảm

Trị giá

Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010)

 + 5,79

x

    Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản

 + 5,69

x

                  + Công nghiệp và xây dựng

 + 7,31

x

                  + Dịch vụ

 + 5,02

x

                  + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

 + 9,66

x

Cơ cấu GRDP (%)

100,00

 44.040 tỷ đồng

    Chia ra:  + Nông, lâm nghiệp và thủy sản

          33,73

 14.856  tỷ đồng

                  + Công nghiệp và xây dựng

          14,79

 6.513 tỷ đồng

                  + Dịch vụ

          47,37

 20.861 tỷ đồng

                  + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

           4,11

 1.808 tỷ đồng

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

+ 7,55

x

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+ 9,22

 + 3.641 tỷ đồng

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+ 3,27

 + 14,6 triệu USD

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 7,74

+ 6,09 triệu USD

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng năm 2021 so cùng kỳ năm trước

+ 3,35

x

 

Infographics; Trương Tấn (PTK Tổng hợp, CTK)


Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục