Wesite đang tải dữ liệu...

Tin địa phương

Kiểm tra cây lâm nghiệp trồng phân tán

Chi cục Kiểm lâm AG kết hợp với Phòng TK Nông nghiệp, Cục Thống kê kiểm tra cây lâm nghiệp trồng phân tán

Thực hiện KH số 08/KH-CCKL ngày 26/3/2019 của Chi cục Kiểm lâm về việc Kiểm tra kết quả thực hiện trồng cây lâm nghiệp phân tán năm 2018 và Kế hoạch khảo sát đăng ký trồng cây lâm nghiệp phân tán năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang qua đó đánh giá kết quả thực hiện trồng cây lâm nghiệp phân tán năm 2018, rút kinh nghiệm thực hiện kế hoạch năm 2019 được tốt hơn.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thống kê; Lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) các huyện, thị xã, thành phố; phóng viên Báo An Giang.

Ảnh: Kiểm tra cây LN phân tán tại xã Ô Long Vỹ và Bình Chánh (huyện Châu Phú) 


 

 

 

 

Phạm Dũng (Phòng TKNN, CTK)


Bài viết cùng chuyên mục